Summer Show 2016

13 May - 23 July, 2016

Opening on 13 May, 2016 at 6:30p.m.

SAMIR AICH
AKHILESH
SUMITRO BASAK
JAYASRI BURMAN
SAKTI BURMAN
SHREYASI CHATTERJEE
JOGEN CHOWDHURY
AMITAVA DAS
HAREN DAS
JATA GANGULY
GOPAL GHOSH
SANAT KAR
PRATIMA NAITHANI
JANAK JHANKAR NARZARY
PANKAJ PANWAR
MANU PAREKH
NIRANJAN PRADHAN
MONA RAI
SUHAS ROY
PRASANTA SAHU
KINGSHUK SARKAR
HAKU SHAH
LALU PRASAD SHAW
ANJUM SINGH

Dates: 13 May - 23 July, 2016
Venue: CIMA Gallery, Kolkata
Opening: 13 May, 6:30p.m.

For Enquiries:
Animesh Dey - cimagallery@dataone.in